Python基础与Web开发

实验课时数:42.0    作者:51OpenLab

作者:51OpenLab

Python基础与Web开发

0

课程简介

Python基础与Web开发


21 0
0
第一章:Python基础
 • 1.1认识python2.0课时
 • 1.1 认识python
  2.0课时
 • 1.2常量、变量、运算符等2.0课时
 • 1.2 常量、变量、运算符等
  2.0课时
 • 1.3数据结构和控制流语句2.0课时
 • 1.3 数据结构和控制流语句
  2.0课时
 • 1.4函数2.0课时
 • 1.4 函数
  2.0课时
 • 1.5面向对象2.0课时
 • 1.5 面向对象
  2.0课时
 • 1.6模块和包2.0课时
 • 1.6 模块和包
  2.0课时
 • 1.7文件操作2.0课时
 • 1.7 文件操作
  2.0课时
 • 1.8异常2.0课时
 • 1.8 异常
  2.0课时
 • 1.9常用模块2.0课时
 • 1.9 常用模块
  2.0课时
 • 1.10实战训练2.0课时
 • 1.10 实战训练
  2.0课时
第二章:Web应用开发
 • 2.1网络编程2.0课时
 • 2.1 网络编程
  2.0课时
 • 2.2数据库操作2.0课时
 • 2.2 数据库操作
  2.0课时
 • 2.3web开发介绍2.0课时
 • 2.3 web开发介绍
  2.0课时
 • 2.4Django介绍2.0课时
 • 2.4 Django介绍
  2.0课时
 • 2.5Django:URL、视图、模板2.0课时
 • 2.5 Django:URL、视图、模板
  2.0课时
 • 2.6Django数据模型2.0课时
 • 2.6 Django数据模型
  2.0课时
 • 2.7Django:session & cookie2.0课时
 • 2.7 Django:session & cookie
  2.0课时
 • 2.8Django缓存机制2.0课时
 • 2.8 Django缓存机制
  2.0课时
 • 2.9Django中间件2.0课时
 • 2.9 Django中间件
  2.0课时
 • 2.10正则表达式2.0课时
 • 2.10 正则表达式
  2.0课时
 • 2.11多进程2.0课时
 • 2.11 多进程
  2.0课时